tirl

tirl
I. \\ˈtərl\ transitive verb (-ed/-ing/-s)
Etymology: probably alteration (influenced by obsolete English tirve to tirl, from Middle English tirven) of Old English tearflian to turn, roll; akin to Old High German zerben to turn over, Old English torfian to throw, be tossed, Old Norse tyrfa to cover with turf, torf turf — more at turf
chiefly Scotland : to strip the covering from : divest, unroof
II. verb (-ed/-ing/-s)
Etymology: alteration of trill (I)
1. chiefly Scotland : to make a rattling sound with a door latch or pin
2. chiefly Scotland : to whirl especially in moving or falling
1. chiefly Scotland : to cause to revolve : turn rapidly : twirl
2. chiefly Scotland : to rattle (as a pin) by moving rapidly up and down
III. noun (-s)
1. chiefly Scotland : a bout or turn usually at drinking or dancing
2. chiefly Scotland : something that revolves (as a turnstile or wheel)

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tirlənmə — «Tirlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətirləmə — «Ətirləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Tirl — Tirl, v. i. [Cf. {Twirl}, {Thirl}.] [Scot. & Prov. Eng.] 1. To quiver; to vibrate; to veer about. [Webster 1913 Suppl.] 2. To make a ratting or clattering sound by twirling or shaking; as, to tirl at the pin, or latch, of a door. [Webster 1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • ətirlənmə — «Ətirlənmək»dən f. is. Pərvaz həmişəki kimi şıq geyinmişdi və həmişəki kimi də pərt və məyus idi. Lakin məyusluğuna baxmayaraq, yenə də ətirlənməni unutmamışdı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətirlənmək — 1. qayıd. Özünə ətir vurmaq, özünü ətirləmək. <Şəmsiyyə> üz gözünü yumuş, yenidən ətirlənmişdi. M. İ.. Zərrintac xanım . . güzgü qabağına keçdi, özünə tumar verdi, ətirləndi. . S. R.. 2. f. Ətir iyi vermək, ətir kimi qoxu vermək. Hər gül… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tirlənmək — f. Tir çəkmək, sərələnmək, uzanmaq. Bozdar da divarın dibinə tirlənərək dilini çıxarmış, ləhləyirdi. Ə. Vəl.. <Arvad:> Allah, sən saxla, Allah, sən saxla, – deyib, şarpıltı ilə qarın içinə tirləndi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətirləmək — f. Ətir vurmaq. Yaylığını, saçını ətirləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətirləndirmə — «Ətirləndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tirl|ing pin — «TUR lihng», Scottish. a door knocker …   Useful english dictionary

  • ətirləndirmək — f. Ətir saçmaq, ətirlə doldurmaq. Sübhün təmiz havası, güllərin və çiçəklərin qoxusu otağı ətirləndirdi. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”